Sẽ đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Gọi điện SMS Chỉ Đường